Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2014

barteqskate
16:03
0285 e8b2
Reposted fromcrystallove crystallove viafinch finch
barteqskate
16:02
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamahidevran mahidevran
barteqskate
16:00
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viafinch finch
barteqskate
16:00
1159 b117 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viafinch finch
barteqskate
15:59
6746 a1dc
Reposted fromdailylife dailylife viaNocturia Nocturia
barteqskate
15:59

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viadailylife dailylife
barteqskate
15:58
4006 496b
Reposted fromdailylife dailylife
barteqskate
15:58
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
15:57
0758 3f3a
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viafinch finch
barteqskate
15:55
6648 0d97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
barteqskate
15:55
Mężczyzna jest psychicznie słabszy od kobiety, a cała siła fizyczna jest mu potrzebna po to, aby ten fakt ukryć
— Piotr Adamczyk "dom tęsknot"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viamefir mefir
barteqskate
15:55
2693 d0ef
Reposted frompesy pesy viamefir mefir

December 03 2014

barteqskate
14:39
3190 1679
Reposted fromoutline outline viasatyrlane satyrlane
barteqskate
14:37
5841 2223
14:35
8609 c9d8
14:33
8942 58f5
Reposted fromorendasophie orendasophie viasatyrlane satyrlane
14:32
9179 d4e9
Reposted fromcelllfish celllfish viajointskurwysyn jointskurwysyn
barteqskate
14:31
5987 98f4
Reposted fromKoromir Koromir viawiks wiks
14:31
3316 225f
Reposted fromaloof aloof viawiks wiks
barteqskate
14:27
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl